Diagnostyka

Pełna diagnostyka FASD

Chcesz sfinansować diagnozę za pomocą szybkich i tanich rat?

Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Ilość specjalistów: 5
Czas trwania: ok 5-6h
Cena: od 1740zł
Zapytaj o rabat 740zł!

W naszej placówce diagnozę przeprowadza interdyscyplinarny zespół specjalistów uprawnionych do diagnozowania FAS/FASD, posiadający umiejętności oceny neuropsychologicznej oraz funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Cała diagnoza przeprowadzana jest w ciągu jednego dnia. Wynik diagnozy tego samego dnia.

Etapy diagnozy:

 • Zebranie całej dostępnej dokumentacji o dziecku i omówienie przypadku przez interdyscyplinarny zespół wyszkolony w University of Washington w Seattle, USA.
 • Pogłębiony wywiad przeprowadzony przez członków interdyscyplinarnego zespołu.
 • Wykonanie i analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego – FAS Facial Photographic Analysis Software.
 • Diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego logopedę do diagnozowania FASD.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego psychologa do diagnozowania FASD.
 • Podstawowe badanie neurologiczne przeprowadzone przez doświadczonego i uprawnionego fizjoterapeutę do diagnozowania FASD.
 • Badanie lekarskie przeprowadzone przez doświadczonego lekarza medycyny uprawnionego do diagnozowania FASD.
 • Narada zespołu diagnostycznego, omówienie wyników i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD 4-Digit Diagnostic Code.
 • Sporządzenie i wydanie obszernego oraz niepodważalnego dokumentu medycznego dotyczącego diagnozy FASD, podpisanego przez cały zespół i zawierający zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

WSZYSTKIE TESTY I BADANIA SĄ PRZEPROWADZANE TYLKO NA WYSTANDARYZOWANYCH NARZĘDZIACH DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONYCH DO NICH SPECJALISTÓW

W skład naszego zespołu klinicznego wchodzą:

 • lekarz medycyny (psychoterapeuta),
 • psycholog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • praktyk w pracy z rodzinami dzieci z FASD.

Dzięki rozbudowanym systemom informatycznym, cały zespół jest w stanie konsultować się pomiędzy sobą, i w trakcie badań nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co znacznie usprawnia diagnozę i robi ją bardziej szczegółową. Rodzina zgłaszająca się do nas, w tym samym dniu otrzymuje pełną diagnozę kliniczną (medyczną), która jest niepodważalna i musi być akceptowana przez wszystkie instytucje. Oprócz diagnozy zostają również wydane zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

Ilość specjalistów: 4

Czas trwania: ok. 4-5h

Cena: 1700zł

Diagnoza przeprowadzana jest przez 4-ro osobowy skład kliniczny, który zbiera się w jednym dniu i czasie, aby dokładnie zapoznać się z dokumentacją medyczną i przeprowadzić precyzyjny wywiad. W późniejszych krokach przeprowadzane są badania i testy przy pomocy standaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Taka forma przeprowadzania badania wyklucza ewentualne błędy diagnostyczne oraz może wskazać wszystkie obszary zaburzeń.

W skład naszego zespołu klinicznego wchodzą:

 • lekarz medycyny (psychoterapeuta),
 • psycholog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta.

Dzięki rozbudowanym systemom informatycznym, cały zespół jest w stanie konsultować się pomiędzy sobą, i w trakcie badań nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co znacznie usprawnia diagnozę i robi ją bardziej szczegółową. Rodzina zgłaszająca się do nas w tym samym dniu otrzymuje pełną diagnozę kliniczną (medyczną), która jest niepodważalna i musi być akceptowana przez wszystkie instytucje. Oprócz diagnozy zostają również wydane zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

Diagnoza intelektu

Cena: 290zł

Diagnoza intelektu to badanie, które pozwala określić iloraz inteligencji oraz funkcjonowanie poznawcze dziecka. Na jego podstawie uzyskujemy informacje o sprawności umysłowej dziecka, jego mocnych i słabych stronach, poziomie rozwoju oraz o zdolnościach i umiejętnościach takich jak: zdolności wzrokowo-przestrzenne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, myślenie logiczne i arytmetyczne, pamięć, wiedza ogólna, znajomość słownictwa.

Diagnoza intelektu obejmuje 3 spotkania:

 • spotkanie z diagnostą, podczas którego zbierane są informacje dotyczące rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w wielu sferach rozwoju;
 • badanie dziecka testem do mierzenia inteligencji;
 • spotkanie, w ramach którego przekazane i omówione zostają wyniki diagnozy.

Diagnoza psychologiczna (pełna)

Cena: 290zł

Diagnoza psychologiczna jest procesem, który pozwala ocenić funkcjonowanie dziecka w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy psychologicznej ma charakter kilkuetapowy. W trakcie spotkań z psychologiem najpierw prowadzona jest szczegółowa rozmowa z rodziną dotycząca najwcześniejszych lat życia dziecka, jego rozwoju oraz funkcjonowania. Omawiane są powody zgłoszenia dziecka na diagnozę, spostrzeżenia oraz obserwacje rodziców i opiekunów dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka. Dziecko lub nastolatek może zostać poproszone o wykonanie różnych zadań, mających na celu poznanie jego osoby, możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Stanowi to podstawę do rozpoznania mechanizmów psychologicznych i genezy zgłaszanych problemów, co powala na podjęcie konkretnych działań wobec dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego, wspierających ich funkcjonowanie.

Diagnoza normy rozwoju dziecka

Cena: 290zł

Diagnoza normy rozwojowej pozwala ustalić czy dziecko rozwija się zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego oraz czy rozwój przebiega harmonijnie. Podczas takiej diagnozy oceniany jest rozwój psychoruchowy dziecka. Badanie diagnostyczne odbywa się na kilku spotkaniach (2-3) ponieważ składa się ono nie tylko z przeprowadzenia przez diagnostę testu. Ważną częścią badania jest wywiad i obserwacja dziecka oraz analiza dokumentacji (medycznej, psychologicznej itp.) dostarczonej przez opiekunów. Podczas wywiadu z opiekunami zbierane są informacje dotyczące codziennego funkcjonowania dziecka w różnych sferach oraz informacje o przebiegu ciąży i porodzie, stanie zdrowia dziecka, dotychczasowego przebiegu rozwoju, ale też informacje o uwarunkowaniach środowiskowych, w jakich dziecko się rozwija. Do diagnozy normy rozwojowej wykorzystywane są narzędzia wystandaryzowane o udowodnionej trafności i rzetelności. Używanie przez diagnostów testów spełniających owe kryteria pozwala na uzyskanie obiektywnych wyników. Na ostatnim spotkaniu przekazywane są wyniki diagnozy, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w rozwoju, również zalecenia dotyczące wspomagania funkcjonowania dziecka oraz jego dalszego rozwoju.

Diagnoza gotowości szkolnej

Cena: 290zł

To spotkanie z dzieckiem, w trakcie którego jest badany i określany poziom rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, niezbędny do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Diagnozie gotowości szkolnej może zatem zostać poddane dziecko, które kończy edukację przedszkolną. Badanie składa się z: konsultacji wstępnej z psychologiem, badania dziecka testami do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz potkanie, w ramach którego przekazane i omówione zostają wyniki diagnozy (określające mocne i słabsze strony dziecka) wraz z opinią, a w razie stwierdzonych deficytów dobrany zostaje najlepszy sposób wspomagania rozwoju.

Diagnoza fizjoterapetutyczna

Cena: 150zł

Diagnostyka fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez magistra fizjoterapii, określa możliwości i poziom sprawności pacjenta. Pierwszym ważnym etapem podczas diagnostyki jest wywiad z pacjentem oraz analiza dostarczonej dokumentacji medycznej. Kolejnym krok to dobór i przeprowadzenie odpowiednich testów ortopedycznych lub neurologicznych, pozwalających ocenić odpowiednie struktury i funkcje. W czasie diagnostyki fizjoterapeutycznej fizjoterapeuta obserwuje pacjenta – jego chód, sposób w jaki wykonuje codzienne czynności, ruch w czasie którego pojawia się problem. Fizjoterapeuta wykonuje również pomiary linijne oraz pomiar zakresu ruchomości. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki fizjoterapeutycznej, dyplomowany fizjoterapeuta dostosowuje program rehabilitacji dla potrzeb pacjenta.

Diagnoza pedagogiczna

Cena: 290zł

Celem diagnozowania pedagogicznego jest ocena umiejętności szkolnych dziecka. Stopień trudności zadań dostosowany jest do wieku dziecka oraz szkolnej podstawy programowej. Przeprowadzaniem badania pedagogicznego zajmuje się pedagog. Diagnozie pedagogicznej poddawane są dzieci w wieku szkolnym, ale również przedszkolaki. Zazwyczaj celem diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena poziomu gotowości szkolnej, czyli czy dziecko pod względem poznawczym oraz emocjonalnym wykazuje gotowość do podjęcia nauki w szkole. Diagnoza pedagogiczna jest pomocna w ustaleniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, ale też jej wyniki mogą wykazać u ucznia ponadprzeciętne umiejętności. Diagnoza ta jest procesem, na który składają się: wywiad z opiekunami, analiza dostarczonej dokumentacji (np. opinia wychowawcy), obserwacja dziecka oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów. Proces ten kończy się przekazaniem wyników oraz  opinii, czyli dokumentu potwierdzającego wynik diagnozy, ale też zalecenia do wspomagania rozwoju dziecka jeśli badanie wykazało trudności dziecka w funkcjonowaniu w jednym lub wielu z badanych obszarów. Diagnoza pedagogiczna składa się zazwyczaj z 2-3 spotkań.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MediRaty