Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD

Szkolenie dla zorganizowanych grup zamkniętych.

Ilość uczestników:

Grupa do 16 osób

Czas trwania:

7 godzin zegarowych
(stacjonarnie, warsztatowo)

Koszt:

od 2700,00zł netto za szkolenie
+ koszt dojazdu i pobytu

Cel główny szkolenia

Zdobycie najnowszej wiedzy i praktyki w pracy z dzieckiem z FASD. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę z dzieckiem chorym na FASD i jego rodziną.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • Komunikacji na linii dziecko – nauczyciel – rodzic,
 • potrzeby pracy zespołowej z dzieckiem i jego otoczeniem,
 • najnowszej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • Sprawdzonych technik komunikacji z rodzicem dziecka chorego na FASD,
 • budowania i koordynowania zespołów powołanych do pracy z dzieckiem chorym na FASD,
 • szybkiej analizy specyficznych potrzeb rodziny wychowującej dziecko z FASD,
 • praktycznych technik radzenia sobie w sytuacji kryzysowej z dzieckiem.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe.

Metody

Warsztat, prezentacja, wykłady, case study, ćwiczenia.

Prowadzący

Janusz Morawiec

CEO, Trener, Manager

Kluczowe informacje

 • Działam zgodnie z Polskimi Standardami Usług Szkoleniowych i zgodnie z kodeksem etyki trenera, co oznacza, że moje szkolenia są efektywne, a ich efekty są mierzalne. Kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji w życie, dzięki czemu szkolenia niosą za sobą realne korzyści dla uczestników i organizacji;
 • ponad 2 500 godzin w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji;
 • prowadzę szkolenia stacjonarne, głównie w formie warsztatowej, realnie angażując uczestników w proces uczenia się;
 • posiadam uprawnienia trenera – szkoleniowca i zarządzania projektami szkoleniowymi, dlatego moje szkolenia przygotowuję każdorazowo od podstaw, aż do momentu wdrożenia;
 • tworzę szkolenia od podstaw – każde szkolenie poprzedzone jest Identyfikacją i Analizą Potrzeb Szkoleniowych (IAPS), a kończy się Planem Działań Wdrożeniowych (PDW);
 • jestem specjalistą z zakresu prowadzonych szkoleń – przekazuję wiedzę i umiejętności zdobyte głównie na drodze praktycznych doświadczeń;
 • uczestnicy moich szkoleń wysoko oceniają moje kompetencje, a wśród zalet głównie wymieniają: energiczny, pracujący z pasją, nawiązujący wspaniały kontakt, otwarty na zadawanie pytań, posiadający duży zakres wiedzy, cierpliwy, aktywizujący sposób przekazywania wiedzy/informacji, szybka reakcja, praktyczne podejście i wiele innych;

Ponadto jestem:

 • laureatem nagrody „Przyjaciel Dzieci 2019”;
 • wieloletnim praktykiem w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich rodzinami;
 • pasjonatem samodoskonalenia, uczenia i rozwoju osobistego;
 • posiadaczem certyfikatu diagnosty FASD, nadany przez prof. Susan Astley (Hemingway) dyrektor kliniki FASDPN przy Uniwersytecie Waszyngtońskim (USA);
 • Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji AWES (w trakcie powrotu do nazwy „Fascynujący Świat Dziecka);
 • Współzałożycielem Polskiego Instytutu FASD, którego właścicielem jest Fundacja AWES;
 • Prezesem Zarządu AWES Medical;
 • Chief Executive Officer AWES Group;
 • W-ce Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • członkiem rady konsultacyjnej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • znawcą z tematów alternatywnych metod nauki i edukacji domowej.

Tematyka szkoleń

Obszary tematyczne, z których szkolę, doradzam lub prowadzę mentoring: 

 • Kompletna i praktyczna wiedza z zakresu FASD.
 • Dziecko z FASD w procesie edukacji.
 • Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD.
 • Dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, adopcyjnej – jak sobie poradzić z takim wyzwaniem?
 • Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.

Jakie są moje szkolenia?

 • Szkolenia, warsztaty czy wykłady prowadzone są przy ciągłej interakcji z uczestnikami, dzięki temu nabierają one ciekawej i angażującej formy oraz nadają właściwego tempa grupie szkoleniowej;
 • kładę nacisk na zmianę postawy uczestników, dzięki czemu stosują oni w praktyce przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętności;
 • podczas moich szkoleń stosuję cykl Kolba, czyli system nauki poprzez doświadczenie – oznacza to, że uczestnicy najpierw wykonują ćwiczenie, po jego omówieniu przyswajają teorię, a następnie przekładają na realne zastosowanie;
 • dzięki bazowaniu na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, uczestnicy są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Wybrani klienci i odbiorcy szkoleń

 • Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie,
 • Uniwesytet WSB w Toruniu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach,
 • Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • „ATELIER” Centrum Profilaktyki i Reedukacji,
 • ROPS-y,
 • MOPS-y,
 • PCPR-y,
 • Powiaty,
 • Urzędy miast,
 • Urzędy gmin,
 • Domy Dziecka,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Miejskie Domy Kultury,
 • Przedszkola,
 • Szkoły podstawowe,
 • Szkoły ponadpodstawowe,
 • … i wiele innych!