Indywidualna Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IAPS)

Koszt:

470,00zł

 

 

Wiele instytucji/organizacji przystępuje do procesu szkoleniowego bez przeprowadzenia identyfikacji potrzeb szkoleniowych wśród swoich pracowników. Skutkiem takich zaniechań jest brak wymiernych efektów, jakimi powinny być zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników.

Jako Polski Instytut FASD uważamy, że etap Identyfikacji i Analizy Potrzeb Szkoleniowych (IAPS), jest najważniejszy. To od jego rzetelnego przeprowadzenia może zależeć efekt końcowy całego procesu szkoleniowego. Zebranie kluczowych informacji, pozwoli na przygotowanie spersonalizowanego szkolenia, które oprócz swoich głównych założeń, będzie w stanie odpowiedzieć na oczekiwania jego poszczególnych uczestników.

Należy pamiętać, że po zakończonym procesie szkoleniowym instytucja/organizacja zlecająca powinna żądać od jednostki szkoleniowej pojawienia się wymiernych korzyści w trzech podstawowych obszarach tj.: wiedza – umiejętności – postawy. Takich korzyści z całą pewnością nie uzyska się bez zachowania najwyższych standardów i odpowiedniej ścieżki przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji szkolenia.

Ramowy schemat procesu szkoleniowego lub warsztatu realizowanego przez Polski Instytut FASD:

 1. Pierwszy kontakt i rozmowa stacjonarna, telefoniczna lub drogą mailową, w której trener prowadzący wraz z zamawiającym określają wstępne założenia projektu/szkolenia;
 2. przygotowanie i sporządzenie wstępnych założeń do oferty szkoleniowej;
 3. wyznaczenie osób koordynujących proces szkoleniowy i akceptacja założeń;
 4. przeprowadzenie Identyfikacji i Analizy Potrzeb Szkoleniowych (IAPS), wśród proponowanych uczestników szkolenia;
 5. rozpoznanie struktury organizacji i jej oczekiwań poszkoleniowych;
 6. sporządzenie spersonalizowanej oferty końcowej i jej akceptacja;
 7. podpisanie umowy;
 8. przeprowadzenie szkolenia lub warsztatu zgodnie ze ścisłymi standardami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych;
 9. sporządzenie raportu poszkoleniowego, do którego załączone zostaną:
  • lista obecności,
  • tabela ewaluacyjna celów szkoleniowych oparta o zasadę: wiedza – umiejętności – postawy,
  • PRE i POST test wiedzy,
  • Plan Działań Wdrożeniowych (PDW),
  • oceny poszkoleniowe.

Każdy z uczestników naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat zgodny z ustawą o kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych.