Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną
pod adresem www.pi-fasd.org – 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 116

§ 1.
Informacje o podmiocie gospodarczym i sklepie internetowym

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Polski Instytut FASD z siedzibą w Ustroniu (zwanym dalej: sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.pi-fasd.org (zwany dalej: sklepem internetowym).
 2. Klienci mogą się kontaktować ze sprzedawcą w następujący sposób:
 • osobiście lub listownie pod adresem: ul. Katowicka 116, 43-450 Ustroń
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zarzad@pi-fasd.org
 • telefonicznie pod numerem telefonu 519 087 892 (od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30-15:30)
 1. Regulamin ma zastosowanie zarówno w relacjach sprzedawcy z przedsiębiorcami, jak i w stosunkach z konsumentami, zwanymi dalej łącznie: kupującym.

§ 2.
Warunki korzystania z usług sklepu internetowego
Składanie Zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług prowadzonego przez sprzedawcę sklepu internetowego jest założenie konta w sklepie internetowym sprzedawcy i zalogowanie na stronie www.pi-fasd.org oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. W celu założenia konta w sklepie internetowym należy podać co najmniej następujące dane:
 • określenie osoby rejestrującej się- tj. jako osoby fizycznej lub przedsiębiorcy
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy),
 • aktualny adres zamieszkania lub siedziby
 • aktualny adres e-mail kupującego
 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, które kupujący podał w celu założenia konta w sklepie internetowym kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę poprzez zmianę odpowiednich danych w ramach konta kupującego w sklepie internetowym. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku przez kupującego, uważa się za skuteczne wysłanie zamówionych towarów bądź oświadczeń (w tym oświadczeń woli) na ostatni adres (w tym adres e-mail) podany przez kupującego w ramach konta w sklepie internetowym.
 2. Lista oferowanych towarów jest umieszczona na stronie sklepu internetowego. Ceny poszczególnych towarów będą dla kupującego widoczne po założeniu konta w sklepie internetowym i zalogowaniu się. Sprzedawca ma prawo zmiany cen towarów.
 3. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego (w tym ceny towarów), nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 4. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towaru. Aktualna dostępność towaru jest podana przy każdej pozycji.
 5. W celu zamówienia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący wypełni formularz zamówienia, który zawiera szczególnie informacje o:
 • zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „dodaje“ do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym),
 • sposobie płatności ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru,
 • informacje na temat kosztów związanych z dostawą towaru.
 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony sklepu internetowego ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które podał w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail kupującego potwierdzenia oraz podsumowania zamówienia, zawierającego szczególnie informacje o łącznej cenie zamówionego towaru, sposobu dostawy i płatności oraz kosztach dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania kupującemu podsumowania zamówienia.
 3. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. w formie pisemnej lub telefonicznej).
 4. Sprzedawca ma prawo do realizacji dostawy częściowej. Koszty dodatkowe powstałe na skutek dostaw częściowych nie obciążają kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedawca może dostarczyć towar w mniejszej ilości niż było podane w zamówieniu, natomiast kupujący jest zobowiązany przyjąć towar. Sprzedawca powiadomi kupującego o zmniejszeniu ilości zamówionego towaru poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail kupującego. W ciągu 10 dni od dnia wysłania powiadomienia, strony powinny ustalić termin, w którym zostanie dostarczona pozostała część zamówionego towaru. W przypadku, gdy strony umowy nie uzgodnią, zgodnie z poprzednim zdaniem, terminu dostawy pozostałej części zamówienia, umowa sprzedaży w zakresie pozostałej części zamówienia wygasa, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów niedostarczonego towaru. Nie dotyczy to zwrotu kosztów dostawy, chyba że koszty dostawy mniejszej ilości towaru były niższe od faktycznie poniesionych przez kupującego.

§ 3.
Cena i płatności

 1. Ceny towaru są podane przy poszczególnych pozycjach w sklepie internetowym.
 2. Podane ceny towaru stanowią:
 1. ceny brutto (cena netto + VAT)
 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Kupujący będzie poinformowany o wszystkich kosztach przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.
 3. Nowe ceny towaru są obowiązujące i skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu internetowego. W wypadku zmiany ceny towaru, kupujący zapłaci cenę towaru, która była podana w chwili złożenia zamówienia.
 4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) – po złożeniu zamówienia wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy
 • przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 1. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 2. W terminie 2 dni od zawarcia umowy, sprzedawca może anulować zamówienie, o czym powiadomi kupującego poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia przez sprzedającego uważa się, że zamówienie nie zostało przyjęte i że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 4.
Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.
 3. Kupujący ustala sposób dostawy towaru wybierając jeden ze sposobów dostawy zgodnie z warunkami dostawy opublikowanymi w sklepie internetowym .
 4. O ile z kupującym nie zostanie indywidualnie uzgodniony inny sposób dostawy towaru, sprzedawca wysyła zamówiony towar poprzez przewoźników wskazanych na stronie sklepu internetowego.
 5. Koszty dostawy towaru różnią się w zależności od wybranego przez kupującego sposobu dostawy i płatności za towar.
 6. Sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowego o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostarczenia towaru. W przypadku, gdy nie można dostarczyć towaru w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, sprzedawca ma prawo do dostarczenia towaru w dodatkowym, możliwie najkrótszym terminie.
 7. Początek biegu terminu dostawy towaru do kupującego jest liczony w następujący sposób:
 • Przy zamówieniach złożonych do godziny 11:00:
 • w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przedpłatą, przelewem bankowym – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy
 • w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności za pośrednictwem systemu DotPay- od dnia otrzymania przez sprzedawcę z systemu DotPay informacji o wpłacie dokonanej przez kupującego
 • Przy zamówieniach złożonych po godzinie 11:00:
 • w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przedpłatą, przelewem bankowym – od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego sprzedawcy
 • w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności za pośrednictwem systemu DotPay- od dnia następnego po dniu otrzymania przez sprzedawcę z systemu DotPay informacji o wpłacie dokonanej przez kupującego
 1. Za dzień dostarczenia towaru uważa się dzień, w którym przewoźnik podjął próbę doręczenia towaru kupującemu pod wskazanym przez kupującego adresem.
 2. W przypadku chwilowej niedostępności zamówionego towaru sprzedawca powiadomi kupującego o tym fakcie oraz o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zakładania konta w sklepie internetowym. Kupujący w takim wypadku może anulować zamówienie/odstąpić od umowy w terminie 1 dnia od dnia wysłania mu powiadomienia mailowego.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedawca powiadomi o tym fakcie kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany podczas zakładania konta w sklepie internetowym. Sprzedawca zwróci kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia o braku możliwości realizacji zamówienia.
 4. W sytuacji, kiedy zamówiony towar swoją objętością lub wagą przekracza limity ustalone przez wybranego przez kupującego przewoźnika zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, sprzedawca może samodzielnie wybrać innego przewoźnika, który będzie w stanie doręczyć zamówiony towar. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie. Sprzedający poinformuje kupującego o zmianie przewoźnika.
 5. Zamówione towary są dostarczane do kupującego za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 6. Kupujący ma obowiązek odebrać dostarczony mu towar. Jeżeli kupujący odmówi odbioru zamówionego towaru w terminie dostawy lub nie odbierze towaru w terminie dostawy zgodnie z zasadami przyjętymi u danego przewoźnika, sprzedawca może odstąpić od umowy. Sprzedawca może żądać naprawienia szkody, która powstała w wyniku niedopełnienia przez kupującego obowiązku odbioru towaru (zwłaszcza kosztów dostawy towaru).
 7. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT bądź paragon imienny obejmujące dostarczany towar.

§ 5.
Rękojmia i reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 3. Względem kupującego, będącego konsumentem, sprzedawca jest odpowiedzialny za ewentualne wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia) na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z kupującym będącym przedsiębiorcą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową kupujący powinien zawiadomić o tym sprzedawcę poprzez pisemną reklamację wysłaną na adres siedziby sprzedawcy ul. Rynek 3, 43-450 Ustroń: lub pocztą elektroniczną na adres zarzad@pi-fasd.org.
 9. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące kupującego – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia identyfikujący towar oraz numer faktury lub paragonu imiennego (dowodu zakupu towaru), wskazanie towaru, który jest reklamowany, opis wady oraz dochodzone roszczenie.
 10. Wraz z pisemną reklamacją należy przesłać lub dostarczyć sprzedawcy reklamowany towar, który powinien być kompletny (włącznie z wszystkimi częściami i akcesoriami) i czysty zgodnie z przepisami higienicznymi oraz ogólnymi zasadami higieny.
 11. Jeżeli towar ma wadę, każdy kupujący będący konsumentem może reklamując towar:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sprzedawca zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ustosunkowanie się do reklamacji sprzedawca prześle na adres zamieszkania/ siedziby kupującego lub adres poczty elektronicznej podane w ramach konta kupującego w sklepie internetowym.

§ 6.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a w przypadku dostawy towaru w częściach od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na adres siedziby sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: zarzad@pi-fasd.org przed upływem tego terminu.
 2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza przygotowanego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać numer zamówienia, numer faktury oraz datę zakupu towaru oraz numer konta bankowego na który należy dokonać zwrotu płatności i przedłożyć oryginał lub kopię dowodu zakupu towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W sytuacji, gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres siedziby sprzedawcy: ul. Rynek 3, 43-450 Ustroń
 7. Koszty zwrotu towaru sprzedawcy ponosi konsument.
 8. Zwrócony towar powinien być w stanie kompletnym i niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku ma w szczególności prawo obniżyć zwracaną cenę towaru, w tym o koszty związane z przywróceniem towaru do oryginalnego stanu oraz o szkodę powstałą na towarze.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony towar, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w na stronie sklepu internetowego).
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe, które kupujący wskazał w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7.
Gwarancja

 1. Oferowane przez sprzedawcę towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. Informacja o objęciu danego towaru gwarancją, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dostępna w opisie towaru na stronie sklepu internetowego.

§ 8.
Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz kupującego, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym.
 2. Usługa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, dostępna jest po założeniu konta przez kupującego na stronie sklepu internetowego.
 3. Kupujący w każdym czasie może żądać usunięcia konta użytkownika w sklepie internetowym.

§ 9.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Janusz Morawiec, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Katowicka 116, 43-450 Ustroń, pisząc na adres e-mail: zarzad@pi-fasd.org lub telefonując pod numer: 519087892.
 3. Kupujący akceptując ninieszy Regulamin i składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
 4. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i złożenia zamówienia, dla realizacji którego przetwarzanie danych Kupującego jest niezbędne.
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia oraz do podjęcia niezbędnych działań przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że złożenie i realizacja zamówienia będą niemożliwe.
 8. Dane Kupującego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zamówienia oraz okres, w trakcie którego kupujący uprawniony będzie do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 9. Administrator przekaże dane Kupującego następującym podmiotom:
  • Karinie Goryczka, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Rachunkowe Karina Goryczka” NIP: 5481547498,
  • Arturowi Steczkiewicz, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „FHU ATIEQ Artur Steczkiewicz” NIP: 5482436536,
 10. Administrator przekaże dane Kupującego firmom z branży informatycznej wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego sklep internetowy.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych Kupującego do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Kupujący ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o dane osobowe Kupującego Administrator nie będzie podejmował wobec Kupującego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego jest niezależne od systemu operacyjnego kupującego.
 2. Do korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej w wersji: IE w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari itp.
 3. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego wymagana jest akceptacja plików cookies.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie odpowiednie urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania po stronie kupującego, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w ramach ich eksploatacji.

§ 11.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między kupującym, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może ponadto uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.
 3. Strony mogą w pisemnej umowie odmiennie uregulować warunki sprzedaży, które będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 4. Z chwilą zawarcia umowy kupna kupujący akceptuje Regulamin w wersji ważnej w dniu wysłania zamówienia włącznie z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu, jeżeli w konkretnym wypadku wyraźnie nie uzgodniono inaczej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym, Regulamin staje się integralną częścią tej umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży, zmiany warunków oferowanych przez sprzedawcę produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej sprzedawcy lub w wypadku zmiany sposobu handlu i polityki handlowej sprzedawcy lub jego dostawców.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych kupujących co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu nowego Regulaminu przesłanego na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zakładania konta sklepu internetowego. W razie, gdy kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Tego rodzaju zawiadomienie skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i likwidacją konta kupującego w sklepie internetowym.
 7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez kupującego.
 8. Dla rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest przedsiębiorcą, właściwy jest sąd właściwy rzeczowo dla miejscowości Cieszyn.
 9. Strony wyłączają zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 10. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.